Korenwereld.nl

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden gebruikt

Doordat u gebruik maakt van de diensten van Korenwereld.nl kan Korenwereld.nl de volgende persoonsgegevens gebruiken:
Uw voor- en achternaam, adresgegevens, eventueel telefoonnummer en uw e-mailadres zoals u die heeft ingevoerd als klantgegevens.

Door u ingevoerde persoonsgegevens van anderen

In Korenwereld.nl is het mogelijk persoonsgegevens in te voeren in het kader van het doel van het abonnement, zoals de ledenadministratie. Korenwereld.nl zal deze gegevens NOOIT gebruiken, voor welk doel dan ook.

Waarom Korenwereld.nl gegevens nodig heeft

Korenwereld.nl gebruikt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u daar om verzoekt. Daarnaast kan Korenwereld.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van het met u afgesloten abonnement.

Hoe lang Korenwereld.nl gegevens bewaart

Korenwereld.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen nadere overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Korenwereld.nl verstrekt uw persoonsgegevens NIET met derden.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Korenwereld.nl worden GEEN bezoekgegevens bijgehouden en worden daarom ook NIET aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Middels de beheermodule van Korenwereld.nl kunt u uw persoonsgegeven naar believen aanpassen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Korenwereld.nl gebruikt GEEN cookies.

Beveiliging

Korenwereld.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Korenwereld.nl maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Korenwereld.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Korenwereld.nl op via info@korenwereld.nl. Korenwereld.nl is een website van Korenwereld.nl. Korenwereld.nl is als volgt te bereiken:

Postadres: Rastraat 79, 2584 SK Den Haag. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27344140. Telefoon: 070 3503005 E-mailadres: info@korenwereld.nl